ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Statut

STATUT
KRAJOWEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

I. Postanowienia ogólne    

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

Art. 2

Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej zwany dalej „ Związkiem” jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz inne osoby o których mowa w art. 10.

Art. 3

1. Związek ma osobowość prawną.
2. Związek działa przez organy wymienione w statucie
3. Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, organizacji i federacji o takim samym lub podobnym profilu.

Art. 4

1. Związek działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
2. Siedzibą władz krajowych jest miasto Łódź.

Art. 5

1. Związek działa na podstawie statutu respektując obowiązujące w Rzeczpospolitej przepisy prawa.
2. Związek ma prawo używać pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie ogólnych przepisów prawa

Art. 6

1. Działalność Związku opiera się na społecznej pracy członków Związku.
2. Do prowadzenia swych prac Zarząd Główny Związku może zatrudnić pracowników oraz zlecać osobom fizycznym lub instytucjom odpłatne wykonywanie czynności.

Art. 7

1. Dla realizacji zadań określonych w statucie Związek może prowadzić działalność gospodarczą oraz tworzyć fundacje.
2. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

II. Cele i zadania   

Art. 8

Związek reprezentuje swoich członków w szczególności poprzez:

1. Obronę ich interesów materialnych, socjalnych, realizowanie potrzeb kulturalnych – zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.
2. Zapewnienie przestrzegania praw członków Związku wynikających z przepisów prawa.
3. Reprezentowanie członków Związku wobec władz – w tym współudział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych mających wpływ na sytuację środowiska.
4. Podejmowanie działań na rzecz koleżeńskiej solidarności i udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.

III. Sposoby realizacji zadań   

Art. 9

Cele i zadania Związek realizuje poprzez:

1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w szczególności wobec władz Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Biura Emerytalnego Służby Więziennej a także wobec organizacji politycznych i społecznych.
2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem pragmatyki emerytalnej i prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji w indywidualnych wypadkach.
3. Prezentowanie stanowiska środowiska emerytów i rencistów wobec kierownictwa służbowego jednostek organizacyjnych więziennictwa.
4. Współdziałanie w opracowaniu i opiniowaniu uregulowań prawnych związanych ze świadczeniami emerytalno – rentowymi.
5. Opiniowanie projektów podziału środków finansowych przeznaczonych dla emerytów i rencistów – w tym funduszu socjalnego.

IV. Członkowie Związku   

Art. 10

1. Członkiem Związku może zostać osoba uprawniona do emerytury lub renty inwalidzkiej Służby Więziennej i jego współmałżonek oraz osoba uprawniona do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach emerytach lub rencistach Służby Więziennej.
2. Za zgodą właściwego zarządu koła członkiem Związku może być również osoba pobierająca emeryturę lub rentę inwalidzką na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników jeżeli przed przejściem na emeryturę lub rentę pracowała w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej.
3. Zapisy członków Związku oraz ewidencję członków prowadzą właściwe zarządy kół.
4. Zarząd Główny w drodze uchwały określi wzór deklaracji członkowskiej.

Art. 11

Członkostwo Związku ustaje w przypadkach:

1. Wystąpienia ze Związku.
2. Wykluczenia ze Związku.
3. Zgonu członka.
4. Skreślenia członka z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku.

Art. 12

1. Wykluczenie ze Związku może nastąpić w przypadku:
a. skazania członka Związku prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności jeżeli wykonanie tej kary nie zostało warunkowo zawieszone lub za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu,
b. utraty obywatelstwa polskiego,
c. rażącego naruszania postanowień statutu Związku.
2. Wykluczenia ze Związku dokonuje Zarząd Koła w drodze uchwały. Członkowi Związku, którego uchwała dotyczy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego Związku. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu Koła, który podjął uchwałę.

Art. 13

1. Najwyższym wyróżnieniem Związku jest nadanie tytułu Członka Honorowego.
2. Zarząd Główny określi w drodze uchwały tryb i zasady nadawania tytułu Członka Honorowego Związku oraz zasady udzielania innych wyróżnień.

V. Prawa i obowiązki członka Związku   

Art. 14

Członek Związku ma prawo:

1. Uczestniczenia w ogólnym zebraniu członków Związku.
2. Wybierać i być wybieranym do władz KZEiR SW, realizując osobiście swoje prawa wyborcze.
3. Korzystania z porad i pomocy Związku w ochronie swych praw i interesów emerytalnych.
4. Korzystania z pomocy socjalnej, materialnej oraz działalności kulturalnej.
5. Oceniania i poddawania krytyce działalności członka Związku i organów Związku.
6. Uzyskiwania informacji o decyzjach organów Związku.
7. Występowania z wnioskami, postulatami i propozycjami do organów Związku

Art. 15

Do obowiązków członka Związku należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał organów wykonawczych Związku.
2. Regularne opłacanie składek.
3. Czynne uczestniczenie w pracach Związku i podejmowanych przez Związek akcjach.

Art. 16

Członek Związku wybrany do władz Związku jest nadto zobowiązany do:

1. Aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach, realizowania celów Związku i uchwał jego władz.
2. Godnego reprezentowania interesów środowiska.
3. Utrzymywania stałego kontaktu z macierzystym kołem i informowanie członków koła o działaniach Związku.

VI. Struktura i organizacja Związku   

Art. 17

Struktura Związku jest dwustopniowa:

1. Koła terenowe i kierujące ich pracą organy wykonawcze.
2. Zjazd delegatów i władze krajowe Związku.

Art. 18

1. Organy Związku zobowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności członkostwa.
2. Związek w swej działalności kieruje się zasadami demokracji, kolegialności i jawności podejmowania decyzji.

Art. 19

1. Uchwały organów Związku zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem przypadków określonych w statucie.
2. Jeżeli z braku quorum określonego w ust. 1 organ Związku nie jest władny podjąć uchwały – w drugim terminie zebrania wymóg quorum nie obowiązuje.
3. O terminie zebrania członkowie organu Związku winni być powiadomieni z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Art. 20

1. Mandat członka władz Związku wygasa:
a. z upływem kadencji,
b. w przypadku ustania członkostwa w Związku,
c. w przypadku złożenia rezygnacji.

2. Jeżeli z przyczyn określonych w ust. 1 wygasło ponad 50% mandatów zwołuje się Zjazd Nadzwyczajny.
3. Wygaśnięcie mandatu członka władz Związku stwierdza Zarząd Główny oraz w pozostałych przypadkach władze Kół Terenowych na najbliższym posiedzeniu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu władz Związku Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Głównego, jego obowiązki do końca kadencji wykonuje jeden z wiceprzewodniczących, wskazany przez Zarząd Główny.

Art. 21

1. Podstawową jednostką organizacyjną Związku są koła terenowe tworzone przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
2. Członkiem koła terenowego mogą być osoby wymienione w art. 10.
3. W uzasadnionych przypadkach, zarząd koła może przyjąć osobę uprawnioną mimo niespełnienia warunku wymienionego w ust. 2.

Art. 22

1. Organy Związku pochodzą z wyboru.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na nieograniczoną liczbę kandydatów.
3. Wyboru przewodniczącego Zarządu Głównego oraz przewodniczących Kół dokonuje się w odrębnym głosowaniu bezwzględną większością głosów.
4. Wyborów członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Zarządów Kół Terenowych i Komisji Rewizyjnej Kół dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
5. Do Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej mogą być wybierane osoby będące członkami KZEiR SW.
6. Tajność głosowania w każdym przypadku może być uchylona na wniosek co najmniej 1 / 3 liczby osób uprawnionych do głosowania.

Art. 23

1. Zebranie ogólne członków koła stanowi podstawową formę udziału członków w pracach Związku.
2. Do kompetencji zebrania ogólnego członków koła należy w szczególności:
a. ustalenie składu ilościowego członków Zarządu koła i Komisji Rewizyjnej,
b. wybieranie i odwoływanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
c. wybieranie Przewodniczącego Zarządu Koła,
d. uchwalanie programu działania koła,
e. rozpatrywania sprawozdania z prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła,
g. rozpatrywanie odwołań członków koła,
h. uchylanie uchwał Zarządu Koła w przypadku stwierdzenia ich niezgodności ze statutem bądź uchwałami władz krajowych Związku,
i. odwoływanie członków Zarządu na podstawie art. 20,
j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła.
3. Zebranie ogólne członków Koła zwołuje Zarząd Koła nie rzadziej niż raz do roku z własnej inicjatywy, bądź na wniosek co najmniej 1 / 3 liczby członków Koła.

Art. 24

1. W okresie między zebraniami ogólnymi członków pracami koła Związku kieruje Zarząd Koła.
W szczególności Zarząd Koła:
a. realizuje uchwały władz krajowych,
b. realizuje program i wykonuje zadania zlecone przez zebranie ogólne,
c. zarządza funduszami związkowymi,
d. reprezentuje Związek wobec kierownictwa jednostki organizacyjnej więziennictwa, przy której działa Koło oraz innych władz lokalnych.
2. Zarząd Koła wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego oraz skarbnika.
3. Kadencja Zarządu Koła trwa 4 lata.

Art. 25

1. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów – zwoływany przez Zarząd Główny Związku nie rzadziej niż raz na 5 lat.
2. Termin Zjazdu ustala Zarząd Główny Związku, informując o tym Koła Terenowe z co najmniej 60 – dniowym wyprzedzeniem.
3. Wyboru delegatów na Zjazd dokonuje zebranie ogólne członków Koła w głosowaniu jawnym na nieograniczoną liczbę kandydatów. Liczbę delegatów ustala się w ten sposób, że każde Koło wybiera jednego delegata, zaś Koła liczące powyżej 100 członków wybierają dodatkowo 1 delegata od każdej rozpoczynającej się setki członków w Kole.
4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Zarząd Główny zwołuje:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek co najmniej 1 / 3 liczby Kół Terenowych,
c. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Zarząd Główny zwołuje w terminie do 90 dni od daty złożenia wniosku przez uprawnione organy.
6. Delegaci na Zjazd po jego zakończeniu propagują idee Związku na terenie działania macierzystych kół i są przedstawicielami Związku do czasu wyboru delegatów następnego Zjazdu.
7. Mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów jest ważny całą kadencję.

Art. 26

Do wyłącznej kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1. Ustalanie programu działania Związku.
2. Dokonywanie wyboru Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Głównego.
4. Dokonywanie zmian w statucie Związku i regulaminie Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. Nadawanie godności Honorowego Członka Związku.
6. Ustalanie liczby członków Zarządu Głównego.
7. Ustalanie liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
8. Podejmowanie decyzji w innych istotnych dla Związku sprawach.

Art. 27

Organami wykonawczymi Związku na szczeblu krajowym są Zarząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego.

Art. 28

1. Zarząd Główny składa się z 17 – 19 osób (łącznie z Przewodniczącym Zarządu Głównego).
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz do roku.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje jeden z wiceprzewodniczących.

Art. 29

Zarząd Główny kieruje działalnością Związku a w szczególności:

1. Realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów oraz własne.
2. Reprezentuje Związek wobec władz.
3. Zwołuje Krajowy Zjazd Delegatów i określa ordynację wyborczą na Zjazd.
4. Zarządza finansami i gospodarką Związku.
5. Powołuje komisje i zespoły oraz koordynatorów terenowych.
6. Uchyla sprzeczne z prawem uchwały organów terenowych Związku.
7. Prowadzi ewidencję Kół Związku i podejmuje uchwały w sprawie tworzenia i likwidacji terenowych jednostek organizacyjnych.
8. Zarząd Główny może powoływać doradców.

Art. 30

1. Dla prowadzenia bieżących spraw Związku Zarząd Główny wyłania ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego w składzie: przewodniczący, 2 – 4 wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik. Przewodniczącym Prezydium jest Przewodniczący Zarządu Głównego.
2. Zarząd Główny sprawuje nadzór nad działalnością Prezydium oraz określi w drodze uchwały zakres jego kompetencji.

VII. Organy Kontrolne Związku   

Art. 31

Organami kontrolnymi Związku są Główna Komisja Rewizyjna i Komisje Rewizyjne Kół.

Art. 32

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku powołanym do kontroli całokształtu działalności Związku. Komisja składa się z 5 – 7 osób wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Pracą Głównej Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący wybierany przez członków Komisji ze swego grona.
3. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
4. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności kontrolowanie działań Zarządu Głównego Związku pod kątem zgodności działań ze statutem a także kontrola działalności finansowej i gospodarczej Związku.
5. Główna Komisja Rewizyjna w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności organów statutowych Związku ma prawo wydawania im poleceń pokontrolnych z zaleceniem usunięcia stwierdzonych uchybień w zakreślonym terminie.
6. Główna Komisja Rewizyjna przedstawia Zjazdowi Delegatów sprawozdanie ze swej działalności i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Głównego.

Art. 33

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Głównego Związku.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Art. 34

Do działań Komisji Rewizyjnych w Kołach Terenowych stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące Głównej Komisji Rewizyjnej z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej.

VIII. Majątek Związku   

Art. 35

Majątek Związku powstaje z:

1. Składek członkowskich.
2. Dotacji, darowizn i zapisów.
3. Majątków likwidowanych Kół Terenowych.
4. Dochodów z działalności gospodarczej.

Art. 36

1. Wysokość minimalnej składki członkowskiej, jednakowej dla wszystkich członków ustala w drodze uchwały Zarząd Główny.
2. Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
3. Składki są symboliczne i nie podlegają zwrotowi. Krajowy Zjazd Delegatów ustala w drodze uchwały procentową wysokość odpisu z tych składek na działalność Zarządu Głównego na okres jego kadencji.
4. Zebranie ogólne członków koła terenowego, może uchwalić wyższą niż ustalona przez Zarząd Główny składkę dla swoich członków na czas określony lub najdalej do następnego zebrania ogólnego członków koła. Z podwyższonej części składki nie odprowadza się odpisu do Zarządu Głównego.

Art. 37

1. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń woli w imieniu Związku konieczne jest jednoczesne działanie co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczącego.
2. W sprawach nabywania, zbywania bądź likwidacji środków trwałych wymagana jest uchwała Zarządu.
3. Za bieżące gospodarowanie majątkiem Związku odpowiedzialność ponoszą osoby upoważnione przez Zarząd.

IX. Rozwiązanie Związku   

Art. 38

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności 2/3 delegatów.
2. Czynności likwidacyjnych dokonuje komisja powołana przez Zjazd Delegatów.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja składa sprawozdanie w Sądzie Rejestrowym.

Art. 39

Postanowienia art. 38 stosuje się odpowiednio do likwidacji Koła Terenowego Związku z tym, że sprawozdanie z czynności likwidacyjnych składa się do Zarządu Głównego.

Art. 40

Koło Terenowe Związku może zostać wykreślone z rejestru Związku na podstawie decyzji Zarządu Głównego w przypadku podejmowania działań niezgodnych z prawem, niniejszym statutem lub uchwałami władz krajowych Związku.

X. Postanowienia końcowe   

Art. 41

Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętą większością 2/3 głosów w obecności 1/2 delegatów.

Art. 42

Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia.
Przysucha, 16 maja 2023 r.