ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Info BE SW

Info BE SW

Informacja w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego
wypłaconego przez dwa organy emerytalno-rentowe

W związku z zakończeniem procesu wysyłki decyzji o ustaleniu wysokości i wypłacie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 roku przypominam o uprawnieniu wynikającym z przepisu art. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r, poz. 321), zawartym także w pkt. 8 pouczenia do decyzji.
Zgodnie z art. 3 ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W związku z zapisem art. 7 ust. 2 ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym w razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy emerytalno-rentowe, decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia wydaje i świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W sytuacji wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przez dwa organy tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Biuro Emerytalne Służby Więziennej, zwrot powinien zostać dokonany na niżej wskazany rachunek bankowy Biura Emerytalnego:
83 1010 1010 0404 3922 3000 0000

Uprzejmie proszę o wcześniejsze potwierdzenie w Biurze Emerytalnym kwoty należnej do zwrotu.
Na stronie internetowej www.sw.gov.pl , w zakładce Biura Emerytalnego „Dane teleadresowe biura i kontakt do inspektorów” znajduje się plik zawierający numery telefonów do inspektorów obsługujących poszczególne jednostki.