ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

13 i 14 emerytura/renta w 2021 r.

13 i 14 emerytura/renta w 2021 r.

Informacja w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2021 roku.

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do corocznego dodatkowego świadczenia pieniężnego, zwanego potocznie trzynastą emeryturą, w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca danego roku (w 2021 roku jest to kwota brutto 1.250,88 zł.). Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie wypłacone z urzędu. Katalog osób uprawnionych oraz zasady wypłaty świadczenia, w porównaniu do roku ubiegłego, nie uległy zmianie.

WAŻNE

Uprawnionym świadczeniobiorcom Biura Emerytalnego zostaną wydane decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego a świadczenia wypłacone w terminie wypłaty świadczeń za kwiecień 2021 roku. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, za wydanie decyzji oraz wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego odpowiedzialny będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczeniobiorca każdorazowo zostanie poinformowany o przysługującym mu prawie do jednego dodatkowego rocznego świadczenia. W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osoba uprawniona zobowiązana jest do zwrotu otrzymanej kwoty do Biura Emerytalnego (pozostawia świadczenie otrzymane z ZUS).

Nawiązując do medialnych przekazów, dotyczących wysokości netto dodatkowego świadczenia pieniężnego, które emeryt/rencista otrzyma „na rękę” należy wskazać, że rzeczywiście wypłacona kwota może się różnić od podawanej przez dziennikarzy o około 44,00 zł. Powyższe wynika z dwukrotnego uwzględnienia w obliczeniach „dziennikarskich” ulgi podatkowej. Kwota „13 emerytury” brutto wynosi 1.250,88 zł. W związku z faktem, że dodatkowe świadczenie będzie wypłacane łącznie ze świadczeniem głównym, wysokość netto może nieco się różnić dla poszczególnych świadczeniobiorców. Wpływ na to ma przede wszystkim prawo do ulgi podatkowej oraz obowiązek zaokrąglenia podstawy opodatkowania. Dodatkowe świadczenie wypłacane będzie łącznie z emeryturą/rentą dlatego miesięczna ulga podatkowa będzie mogła być uwzględniona tylko jeden raz w  miesiącu.

Sugerowana w mediach kwota 1.066,24 zł. jako wysokość netto dodatkowego rocznego świadczenia w rzeczywistości będzie o około 44,00 zł. niższa.

Świadczeniobiorcy uprawnieni do pobierania świadczeń z dwóch organów proszeni są o  potwierdzanie zgodności wyliczonej przez siebie kwoty, przed dokonaniem wpłaty zwrotnej dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Ustawa o kolejnym w 2021 r.dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i  rencistów została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 432, określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do dodatkowego świadczenia pieniężnego (przewidzianego do wypłaty w listopadzie 2021 r.), zwanego „czternastą emeryturą”.

Uprawnionymi do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia będą osoby mające w  dniu 31  października 2021 r. prawo do:

 1. świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o  zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 2. świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z  dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 3. świadczeń, o których mowa w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o  kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o  zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
 5. świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o  zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno  Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 6. emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o  emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 7. rent, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 30  października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i  chorób zawodowych,
 8. rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002  r. o  zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w  szczególnych okolicznościach,
 9. renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej,
 10. świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o których mowa w ustawie z  dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,
 11. świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o  świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 12. okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych,
 13. emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o  emeryturach pomostowych,
 14. świadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o  nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
 15. okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o  zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
 16. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31  stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Wysokość kolejnego dodatkowego świadczenia będzie uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego (emerytury, renty itp.) i będzie równa:

 1. kwocie najniższej emerytury (tj. 1.250,88 zł.) obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i  zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2.900,00 zł;
 2. kwocie najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2.900,00 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2.900,00 zł (mechanizm „złotówka za złotówkę”). Przykładowo: gdy świadczenie główne wynosi 3.457,65  zł. – kolejne dodatkowe świadczenie wyniesie 693,23 zł.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało osobom, którym na dzień 31 października 2021 r. prawo do świadczeń głównego zostało zawieszone.

Ustawa przewiduje, że w razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej będzie przysługiwało jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne będą wypłacone z urzędu w terminie wypłaty świadczenia głównego w listopadzie 2021 (z wyjątkiem części świadczeń przewidzianych do wypłaty w  grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r.).

Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawane i  świadczenia te będą wypłacane przez właściwe organy wypłacające świadczenie główne osoby uprawnionej. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, ZUS będzie odpowiedzialny za wydanie decyzji oraz wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Zatem osoby, które otrzymają kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z ZUS oraz z Biura Emerytalnego zobowiązane będą do zwrotu jednego świadczenia do Biura Emerytalnego.

Zgodnie z ustawą, kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie wliczana do dochodu, o którym mowa w:

 1. art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 3. art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia nie będzie wliczana również:

1) do przychodu powodującego zawieszenie prawa do renty socjalnej;

2) do dochodu rodziny przy ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych, lub świadczeń z  funduszu alimentacyjnego.

Ponadto, ustawa przewiduje, że z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą mogły być dokonywane potrącenia i egzekucje.

WAŻNE

Podane wyżej kwoty stanowią wartości w ujęciu brutto. Nawiązując do medialnych przekazów, dotyczących wysokości kolejnego dodatkowego świadczenia pieniężnego, które emeryt/rencista otrzyma „na rękę” należy wskazać, że rzeczywiście wypłacona kwota netto może się różnić od podawanej przez dziennikarzy o około 44,00 zł.

Powyższe wynika z dwukrotnego uwzględnienia w obliczeniach „dziennikarskich” ulgi podatkowej.

Przykładowe wyliczenie zaprezentowane w mediach

Kwota „14 emerytury” zależy od wysokości pobieranego przez emeryta lub rencistę świadczenia. Najwięcej można otrzymać 1.250,88 zł brutto (jest to kwota równa najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca 2021 r.). Kwota netto wynosi 1.066,24 zł. Jak obliczyć kwotę netto?

1.250,88 – podstawa opodatkowania 1.251

1.251*17%=212,67 – 43,76 (miesięczna ulga podatkowa) = 168,91 > 169 zł podatku

1,25% składki zdrowotnej ze świadczenia = 15,64

1.250,88 – 169 – 15,64 = 1066,24 zł

W związku z faktem, że świadczenie wypłacane będzie łącznie z emeryturą/rentą za listopad, miesięczna ulga podatkowa może być uwzględniona tylko jeden raz w miesiącu. Zatem rzeczywista wysokość netto świadczenia wyniesie około 44,00 zł. mniej (należy także pamiętać o stosowanych zaokrągleniach).