ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Decyzja KRS

Decyzja KRS

W dniu 19 października 2023 r. wpłynęło postanowienie z Krajowego Rejestru Sądowego o zatwierdzeniu zmian w Statucie Związku, przyjętych na VI Krajowym Zjeździe Delegatów KZEiR SW. Jednocześnie Sąd wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu KZEiR SW do Rejestru Stowarzyszeń. Tekst jednolity Statutu znajduje się na naszej stronie.