ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych

I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych

Łódź, 29 czerwca 2020 r.KZEiR – 82/2020
Pani Przewodnicząca/
Pan Przewodniczący
Koła Terenowego KZEiR SW przy
AŚ/ZK/OZ/OISW/COSSW
w …………………………………………


Nawiązując do pisma Nr KZEiR – 63/2020 z dnia 18. 05. 2020 r. informuję, iż planowana I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych KZEiR SW odbędzie się w dniach 5 – 8. października 2020 r. w m. Topornia k/Przysuchy, woj. mazowieckie.
Konieczność zorganizowania tego typu spotkania – stricte roboczego – była wynikiem licznych sygnałów napływających do Biura ZG z kół terenowych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie we wniosku złożonym na posiedzeniu Zarządu Głównego w marcu br. i podjętej Uchwale Nr 30/Z/2020, upoważniającej i zobowiązującej Prezydium i Biuro ZG do podjęcia w tym zakresie koniecznych działań i niezbędnych czynności przygotowawczych.
Jak wynika z kalendarza, Konferencja wypadnie w połowie kadencji obecnych władz Związku powołanych na V Zjeździe Delegatów w czerwcu 2018 roku. Jej celem jest przede wszystkim:
wyznaczenie kierunków działalności Związku w otaczającej nas rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i politycznej;
omówienie działania kół terenowych i wymiana doświadczeń (problemy bieżące, sposoby korzystania z funduszu socjalnego, współpraca z kierownictwami jednostek, itp.);
przybliżenie zakresu prac Zarządu Głównego w odniesieniu do podejmowanych inicjatyw i formułowanych wniosków, co do kierunków działalności w dalszej przyszłości;
omówienie problemów i propozycji zgłoszonych przez koła terenowe na obrady Konferencji;
wzajemne relacje na linii Zarząd Główny – koła terenowe, w kontekście całokształtu funkcjonowania Związku.
Mając na uwadze przedstawiony wyżej zakres programowy Konferencji, wagę poruszanych problemów oraz złożoność omawianych zagadnień w kontekście funkcjonowania Związku i przewidywanych kierunków jego rozwoju sądzę, że obecność wszystkich przewodniczących kół terenowych jest niezbędna i co najmniej pożądana. Dlatego też proszę wszystkich o poważne i priorytetowe potraktowanie powyższej sprawy, a w przypadku niemożności przyjazdu przewodniczącego koła – sugeruję konieczność – oddelegowania jego zastępcy lub członka zarządu koła.