ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Pismo do Przewodniczących Zarządów KT

Pismo do Przewodniczących Zarządów KT

Łódź, 18 maja 2020 roku
KZEiR – /2020


Pani Przewodnicząca/
Pan Przewodniczący
Koła Terenowego KZEiR SW
przy AŚ/ ZK/ OISW/ OZ/ COSSW

w ……………………………………


W dniach 10-11 marca 2020 roku odbyło się w OW „Dresso” w Sulejowie posiedzenie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Kapituły ds. Wyróżnień Związku.
Program obrad obejmował szerokie spektrum zagadnień, związanych z bieżącą działalnością KZEiR SW, kontrolą finansową i merytoryczną za rok 2019, przeprowadzoną przez GKR oraz zatwierdzeniem preliminarza wydatków na rok 2020.
W trakcie posiedzenia Zarząd Główny przyjął szereg uchwał i wniosków, których wykaz przesyłam w załączeniu.
W odniesieniu do Uchwały Nr 30/Z/2020 informuję jak niżej:
Biuro ZG przedstawiło propozycję zorganizowania (we wrześniu 2020) I Konferencji Przewodniczących Kół Terenowych KZEiR SW. Jej przewodnią ideą byłaby wymiana doświadczeń oraz szerokie omówienie problematyki działania kół terenowych i Zarządu Głównego we wzajemnych relacjach. Kolejnymi zagadnieniami i elementami poruszanymi w trakcie Konferencji byłoby przybliżenie i szczegółowe zapoznanie z pracami Zarządu Głównego w odniesieniu do podejmowanych inicjatyw, jak również przyjętych wytycznych, co do dalszych kierunków działań Związku w kontekście Uchwał V Zjazdu Delegatów. Przewidywane jest również uczestniczenie w Konferencji przedstawicieli Biura Emerytalnego SW i Biura Kadr i Szkolenia CZSW oraz panel dyskusyjny z ich udziałem.
Propozycja przedstawiona przez Biuro ZG określała także wstępną analizę kosztów Konferencji oraz logistyczne możliwości i niezbędne przedsięwzięcia dla jej zorganizowania, w tym również możliwością współudziału zaprzyjaźnionych uczelni wyższych, z którymi mamy podpisane porozumienia o współpracy tj. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika z Torunia i Akademią Ignatianum z Krakowa.
Mając powyższe na uwadze zapraszam do przekazywania swoich sugestii i propozycji, dotyczących zakresu programowego Konferencji na adres Biura ZG.
Uwaga !
W związku z ogłoszeniem – tuż po posiedzeniu ZG – „narodowej kwarantanny” i wprowadzonymi ograniczeniami, wynikającymi z pandemii Covid-19 – możliwość zorganizowania Konferencji we wskazanym terminie może ulec zmianie.
Ponadto przypominam o konieczności przesłania do Biura ZG informacji z działalności koła za rok 2019 (i ewentualnie zaległych) oraz odpisu składek za rok 2019 na konto ZG. Monity dotyczące tych KT w załączeniu.

Podpisał Przewodniczący ZG
Janusz KwiecieńWyk. w 74 egzemplarzach:
1-73 egz. – Przewodniczący kół terenowych+załączniki,
74 egz. – a/a.