ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Informacja z Biura Emerytalnego SW

Informacja z Biura Emerytalnego SW

Informujemy, że w kwietniu zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, tzw. trzynasta emerytura.
Zgodnie z Art. 6 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2022 r, poz. 2575):

 1. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 (tj. emeryturą/rentą).
 2. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca się w terminie wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1, przypadającym w kwietniu (tj. 5 kwietnia 2023 r.).
  Kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2023 roku, ustalona w wysokości najniższej emerytury (zgodnie z art. 5 ustawy) wynosi brutto 1.588,44 zł.
  Kwota netto świadczenia będzie wynosiła około 1.254,48 zł (różnice mogą wynikać z zaokrągleń).
  1.588,00 * 12% = 191,00 zł – zaliczka na podatek od dodatkowego świadczenia
  1.588,44 *9% = 142,96 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego świadczenia
  (1.588,44 – 191,00 – 142,96 = 1.254,48 zł)
  Wysokość świadczenia netto została wyliczona w sposób spełniający m.in. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. zgodnie z art. 34 ust. 2 w związku z art. 31b ust 4 oraz art. 32 ust. 2 stanowiących o pomniejszeniu zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i zastosowaniu stawki podatkowej w wysokości 12% – od łącznej kwoty świadczeń wypłacanych w miesiącu.
  Powyższe oznacza, że zaliczka na podatek dochodowy zostanie obliczona od sumy emerytury/renty i dodatkowego świadczenia pieniężnego, z zastosowaniem przysługującej w miesiącu jednej kwoty zmniejszającej podatek tj. 300,00 zł.