ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Konta bankowe dla kół terenowych

Konta bankowe dla kół terenowych

Łódź, 9 lipca 2019 r.
KZEiR- 101/2019

Pani Przewodnicząca
Pan Przewodniczący
Koła Terenowego KZEiR SW
przy AŚ/ZK/OISW/OZ/COSSW
w ……………………………………….


W związku z licznymi zapytaniami kół terenowych o możliwość założenia konta bankowego, mającego na celu gromadzenie środków finansowych koła oraz ułatwienie procedur refundowania przez dyrektorów jednostek części kosztów z funduszu socjalnego, a także rozliczania się przez koła (jako organizatorów imprez) z usługodawcami – koniecznością staje się posiadanie przez koła terenowe indywidualnych rachunków bankowych, które umożliwiają dokonywanie w tym zakresie obrotu bezgotówkowego.
Ponieważ problem ten – z uwagi na aktualne zasady obrotu finansowego – sygnalizowany jest przez coraz większą liczbę kół, Zarząd Główny podjął starania mające na celu rozwiązanie i uregulowanie tego problemu.
Tylko KZEiR SW posiada osobowość prawną – ma nadane numery REGON i NIP oraz rejestrację w KRS, spełniając tym samym podstawowe wymagania banków niezbędne do założenia konta (rachunku indywidualnego) dla Związku.
Mając na uwadze sygnały płynące z kół i związane z tym problemy, Biuro ZG dokonało rozeznania rynku usług bankowych w zakresie możliwości zakładania przez koła terenowe indywidualnych rachunków bankowych. Rozpoznanie tych możliwości dokonano w szeregu bankach, działających w obrocie finansowym w Polsce. Wzięto pod uwagę wysokość kosztów prowadzenia rachunku, dostępność sieci placówek danego banku na terenie kraju, wysokość środków finansowych wymaganych przez poszczególne banki niezbędnych do otworzenia rachunku oraz całokształt zakresu innych ograniczeń finansowo-regulaminowych uniemożliwiających w ogóle otworzenie indywidualnych rachunków przez koła terenowe.
Z przeprowadzonego rozeznania i uwzględnienia wszystkich wspomnianych elementów – jedynym bankiem spełniającym nasze wymogi i oczekiwania oraz przedstawiającym najkorzystniejszą ofertę jest Bank Pocztowy. Podjęte przez Biuro ZG rozmowy i działania pozwoliły na ustalenie zasad i możliwości otwierania indywidualnych rachunków bankowych przez