ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
42 675 02 80
kzeirsw@sw.gov.pl

Informacja o opodatkowaniu

Informacja o opodatkowaniu

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa z dnia 24 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. poz. 558). W art. 1 niniejszej ustawy zawarty został zapis przyznający każdemu uprawnionemu podatnikowi prawo do złożenia do płatnika wiążącego wniosku o niestosowanie czasowej zmiany zasad i trybu pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – niezależnie od tego, czy płatnik odlicza kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Złożenie płatnikowi pisemnego wniosku o niestosowanie przepisów art. 1, ust. 1–8 tej ustawy będzie obligowało płatnika do naliczania zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy powszechnie nazywanej Polskim Ładem (tj. bez konieczności obliczenia zaliczek na podatek według zasad obowiązujących w 2021 roku). Płatnik jest obowiązany uwzględnić ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym go otrzymał.

Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek w 2022 roku znajduje się na stronie Biura Emerytalnego SW

Główny Księgowy Biura Emerytalnego Służby Więziennej